Loading...
מדידת השיפור 2017-10-08T09:23:06+00:00

מדידת השיפור

כל שינוי, ובודאי שיפור, לא יוכל להצליח אם לא תהיה אפשרות למדוד את הצלחתו, ואת השינוי שהביא. תכנון מדידת השינוי, לוודא שהמדידה הינה חד משמעית ולא ניתנת לויכוח, הגדרת מדדים, סף הצלחה / כשלון עוד מראש  – כל אלה נדרשים על מנת לתרום להצלחת השינוי.

מה זה נ.י.נ.א?

איכות היא חינם, אם משקיעים בה מספיק

צרו קשר