Loading...
//מערכת איכות
מערכת איכות 2017-10-10T09:19:37+00:00

 מערכת איכות

מערכת איכות היא שם כולל לתהליכים בארגון שמטרתם הכוללת היא לשמר ולשפר את איכות התוצרים של הארגון. תוצרים אלו יכולים להיות מוצרים ממש או שירות וטיפול בלקוחות. מערכת כזו חייבת להיות מוטמעת בתרבות הארגונית של העסק, המנהלים והעובדים על מנת שתוכל לממש את ההבטחה הגלומה בשמה – איכות.

מה זה נ.י.נ.א?
צרו קשר