Loading...
גיבוי, שיחזור ובקרה 2017-09-29T02:24:21+00:00

גיבוי, שיחזור ובקרה

ברור וידוע הוא הצורך בטיפול מאורגן בתוכנות ובתוכניות השונות שבהן עוסק המפעל, ובמקרה הפרטי, המכונות במפעל, המייצרות את הפריטים. יש צורך בשמירה של התוכנות והתוכניות, באיפשור של שיחזור במידת הצורך, וביצירת מנגנון (ידני או אוטומטי) של בקרה על כל תהליכי היצירה המחיקה והשינוי של קבצי התוכניות.

איכות היא לא מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר