Loading...
תשאול וניתוח 2017-09-30T14:00:14+00:00

תשאול וניתוח

קיימות מספר גישות לביצוע התחקור עצמו, ולא נפרט כאן את הסוגים השונים, אולם בכל מקרה יש לוודא כי פעולת הבדיקה, שהיא המרכז של תהליך התחקור מתבצעת בצורה מתוכננת מראש, בצורה מעמיקה, כוללת מתועדת כהלכה, כך שגם בעלי אינטרסים שונים בארגון יוכלו לראות את האובייקטיביות התהליך.

מטעויות לומדים. מניתוח נכון של הטעויות – מבינים.

צרו קשר