Loading...
///הצגה ואישור ע"י המזמין (חלופות ?)
הצגה ואישור ע"י המזמין (חלופות ?) 2017-09-30T14:01:18+00:00

הצגה ואישור ע"י המזמין (חלופות ?)

לפי הסכמה מוקדמת, בעת הזמנת התחקור ע"י המזמין, זה המקום והשלב בו תוצג הצעה (או מספר חלופות) לשיפור המצב על מנת לא להיכשל בפעם הבאה (במקרה של כישלון), או על מנת לוודא שאלמנטי ההצלחה יוטמעו בפעילויות הארגון להמשך (במקרה של תחקור הצלחה). על המזמין לדון, לנתח את החלופות ו/או ההצעה לשיפור, ולאשר את ההצעה הטובה ביותר לביצוע כולל אחריות, זמנים ואבני דרך.

מטעויות לומדים. מניתוח נכון של הטעויות – מבינים.

צרו קשר