Loading...
מבנה ארגוני 2017-10-08T11:44:22+00:00

 מבנה ארגוני

אחת מאבני היסוד להצלחת הפרוייקט היא מבנה ארגוני נכון. מאחר שבכל פרוייקט מתקיימות פעילויות ניהול הכרחיות, השיוך של בעל התפקיד לפעילות אותה יבצע – תלוי במספר גורמים כגון גודל הפרוייקט, מורכבותו, היקף המשאבים העומדים לרשות מנהל הפרוייקט ועוד.

מה זה נ.י.נ.א?

להצליח נכון בפעם הראשונה זה אפשרי אם מתכננים זאת מספיק פעמים קודם

צרו קשר