Loading...
תוכנית עבודה 2018-04-15T10:16:56+00:00

תוכנית עבודה

לאחר שהכנו את התכנון, ולאחר שיש ברשותנו מבנה ארגוני מסוים, או לפחות אנחנו יודעים מי יסייע בביצוע העבודה, ניתן לגשת אל תוכנית העבודה. במסגרת תוכנית העבודה, יוגדרו המטלות שהוגדרו בתכנון, ויוצמדו לאנשים ספציפיים בארגון (אם עדיין הם אינם קיימים בארגון, ניתן לתכנן עבורם כחסרים בינתיים). תוכנית העבודה, אמורה להתוות את הקשרים והתלויות בין הפעילויות השונות המרכיבות את התוכנית השלמה.

מה זה נ.י.נ.א?

להצליח נכון בפעם הראשונה זה אפשרי אם מתכננים זאת מספיק פעמים קודם

צרו קשר